Kim jest Notariusz i co możesz załatwić u notariusza.

Posted on

Kto to jest rejent?

Notariusz, wielokrotnie zwany również rejentem (pochodzi od słowa regent, czyli uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – osoba powołana przez ministra sprawiedliwości. Notariusz jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

Rejent za swoje czynności pobiera taksę notarialną. Taksa notarialna to opłata ustalana zgodnie z rozporządzeniem ministra. Wymiar opłaty jest uzależniona od rodzaju działania oraz wartości przedmiotu czynności notarialnej.

Potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej dokumenty należy dostarczyć do kancelarii notarialnej przed umówionym wcześniej terminem dokonania czynności, aby umożliwić szczegółową ich analizę. Wcześniejsza analiza dokumentów zezwoli na bezpieczne i sprawne sporządzenie czynności notarialnej.

Dokumenty powinno się dostarczyć w oryginale. Notariusz Koszalin dokona analizy ich prawidłowości, oceni także, czy tworzą wystarczającą podstawę sporządzenia czynności. Dzięki dogłębnej analizie przedstawionych dokumentów notariusz może, w myśl art. 80 ustawy Prawo o notariacie, czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej.